en

Spodková koželužna (Otrokovice)

Datace 1948–1951
Architekt/ka Vladimír Kubečka
Kód Z12
Adresa třída Tomáše Bati 1566, Otrokovice
MHD MHD: Otrokovice-Zahradní (BUS 55, 70) Otrokovice, Trelleborg (BUS 55, 70) Otrokovice, Hurdisky (TROL 2; BUS 55, 70)
GPS 49.2128631N, 17.5187697E
Audionahrávka

Na počátku 30. let začala firma Baťa budovat pobočný tovární komplex na volném bažinatém prostranství nedaleko historických Otrokovic. Měla jasný záměr umístit sem pomocné a přípravné provozy, které ulehčí zlínskému závodu. Dostatek nezastavěného prostoru v blízkosti vodních toků Dřevnice a Moravy přispěl k tomu, že výrobní areál na Baťově se během pár let stal centrem koželužství. Zároveň poskytl zázemí pro doplňková odvětví obuvnického průmyslu, jako byly papírnictví, barvení kůží, punčochářství, i další technické provozy typu chemická výroba, elektrárna, rafinerie či loděnice.

Výrobní soubor byl koncipován velkoryse v pěti řadách v souladu s Gahurovou ideou továrny v zahradách. Pravidelné řady továrních budov členily široké komunikace, které spolu s vysazenou zelení navozovaly dojem vzdušného, čistého a příjemného pracovního prostředí. Hlavní vstup do areálu byl zasazen doprostřed západního okraje komplexu, přímo naproti společenskému centru s náměstím. Doplňovala ho dvoupatrová administrativní budova dokončená v roce 1933 a ambulance z roku 1936. 

Použití osvědčeného standardizovaného systému umožnilo obrovskou rychlost výstavby. V 2. polovině 30. let se areál skládal z několika desítek výrobních hal. Typizované tovární objekty variovaly koncept železobetonové konstrukce vyplněné režným zdivem a prostornými okny v kovových rámech, případně šlo o jednoduché jednopatrové pracovní haly.

Válečné roky zasáhly do horečné stavební aktivity. Průmyslový areál během okupace značně zchátral a koželužská výroba neměla těsně po válce dostatečné kapacity. Během dvouletky 1947–1948 se proto pozornost – kromě bytové výstavby a opravy válkou zasažených komunikací – upřela na obnovu továrního okrsku. 

Vytvořením projektu na novou spodkovou koželužnu pověřilo vedení znárodněného podniku v roce 1948 architekta Vladimíra Kubečku. Realizace započala ještě téhož roku a počátkem roku 1951 byl objekt uveden do provozu. Vladimír Kubečka byl zaměstnancem stavebního oddělení firmy již od roku 1936 a v poválečném období se řadil k hlavním postavám, jež ovlivnily architektonické a urbanistické směřování Zlína. Byl členem pracovní skupiny, která stála za novým regulačním plánem města z let 1946–1947, a zároveň se společně s architektem Jiřím Voženílkem podílel na zdokonalení stavební technologie výrobních budov. Jeho centrální sklad obuvi ve Zlíně z let 1947–1955 přinesl u objektu velkolepých rozměrů řadu technických novinek a promyšlených vizuálních detailů. Podobným případem je také otrokovická spodková koželužna, která v době vzniku vynikala unikátní konstrukcí i technologickými výrobními inovacemi. 

Objekt spodkové koželužny byl situován do první řady továrních hal na jihozápadní okraj areálu a byl rozdělen do dvou propojených částí. K sedmipatrové výškové stavbě se na západě připojila dvojice nižších hal o rozměrech 2 × 27 metrů vyrůstajících až nad úroveň druhého podlaží. 

Víceetážovou část budovy dispozičně řešenou jako trojtrakt vynáší tradiční omítaný skelet, který se protíná s železobetonovými pasy. Krajová průčelí s komunikačním a hygienickým zázemím koželužny se zvedají nad úroveň střechy a jasně ji ohraničují. Kubečka přizpůsobuje výšku jednotlivých podlaží jejich praktickému využití. Stejně pracoval i s velikostí okenních výplní prolamujících cihelné opláštění. Poslední tři patra měla moduly ve středové partii z většiny vyzděné, osvětlené pouze úzkým pásem oken. Po fasádě obrácené do průmyslové zóny, k níž vedla i železniční vlečka, se pnula dvě lehká požární schodiště. 

Přiléhající koželužské haly zastřešily lehké skořepiny o šířce 4,2 metru. Betonové skořepiny se propařovaly párou přímo na stavbě, čímž se znatelně urychlilo tvrdnutí betonu a celý stavební proces. Osvětlení haly zajišťovaly prefabrikované světlíky vsunuté mezi jednotlivé skořepiny. Koželužna byla jedním z nejmodernějších provozů v republice i díky svým technologickým vymoženostem – koželužský jeřáb i centrální dávkování koželužských břeček dělníkům významně usnadňovaly práci. 

Vladimír Kubečka na projektu spolupracoval se stavebním inženýrem, profesorem České vysoké školy technické v Brně a ČVUT v Praze Konrádem Hrubanem (18931977), který stál za specifickou konstrukcí koželužny. Hruban patřil k nejzásadnějším odborníkům u nás v oblasti betonových tenkostěnných skořepinových konstrukcí. Společně s Bohuslavem Fuchsem se podílel na podobě nástupiště autobusového nádraží u hotelu Grand v Brně se střechou ve formě zvlněných betonových skořepin.

V současnosti je stavba součástí výrobního areálu a slouží jako sídlo spediční firmy. V nižších halách, které prošly dodatečnými úpravami a odstraněním světlíků, funguje nyní střelnice. I přes stavební zásahy, které pozměnily dílčím způsobem architektonické a konstrukční řešení (okna, vstupy), je originální podoba stále velmi dobře rozpoznatelná. Spodková koželužna dodnes představuje reprezentativní ukázku architektury dvouletky s doznívajícími vlivy baťovské stavební kultury. Její monumentální silueta se významně propisuje do panoramatu města.


KE