en

Útvar hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace


V roce 1966 vznikl usnesením pléna ONV v Gottwaldově Útvar hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace. Do jeho čela byl na základě konkurzu vybrán architekt Adolf Zikmund, který pak funkci zastával téměř dvacet let, s výjimkou období 1974–1978, kdy pracoval jako vedoucí Odboru výstavby a územního plánování ONV. Do konce šedesátých let se celá organizace etablovala a z počátečních 6 pracovníků se útvar rozrostl na 19 zaměstnanců.

V první etapě, kterou Adolf Zikmund ohraničuje lety 1966–1969, se ústav primárně zabýval vytipováním stavebních míst pro bytovou výstavbu. V tomto období proběhla druhá fáze výstavby čtvrti Julia Fučíka (dnes Obeciny). Ta navázala na první etapu, kterou navrhl ve dvouletce Vladimír Karfík. U tříetážových obytných domů bylo dodrženo dispoziční řešení a dnes je těžko rozpoznatelný rozdíl mezi první a druhou etapou.

Jeden z dokumentů vytvořených útvarem se věnoval dlouhodobé koncepci rozvoje gottwaldovské městské aglomerace, která se vymezila vůči předcházejícím územním plánům, které mezi lety 1958 a 1960 připravil Eduard Staša. V novém projektu připraveném Útvarem hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace se koncepce vrací k aglomeračnímu pojetí osídlení podřevnického údolí. V návrhu se uplatnil systém pásového zahradního města, který odpovídá přírodním a terénním podmínkám podřevnického údolí, svou koncepcí ideově odkazuje k plánům F. L. Gahury.

Celá aglomerace skládající se z Gottwaldova, Otrokovic a Napajedel byla nyní rozdělena do čtyř sektorů s vlastním architektem. Útvar také připravil vyzvanou soutěž na vypracování urbanisticko-architektonického návrhu na výstavbu sídliště Jižní Svahy, kterou vyhrál tým architektů Šebestiána Zeliny a Jiřího Gřegorčíka.

Druhá etapa fungování útvaru začíná v únoru 1969 a končí rokem 1973. Na začátku je  začleněn k orgánům národního výboru v Gottwaldově a nově sídlí v přístavbě na radnici. Pod organizaci spadal stavební úřad i koncepční a plánovací sekce, každá z nich měla svého náměstka (Josef Urban a Jiří Čančík).

Od roku 1974 je Útvar hlavního architekta znovu přiřazen k ONV s novým názvem Útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov. V těchto letech byl vytvořen územní plán aglomerace, zároveň byla revidována druhá etapa výstavby sídliště Jižní Svahy.

Architekt Adolf Zikmund odešel z vedoucí pozice v roce 1986, tedy po dvaceti letech organizační a koncepční práce pro gottwaldovskou aglomeraci. Na jeho místo nastupuje Jiří Gebrian, který útvar vedl do roku 1990, kdy byl vystřídán Karlem Havlišem. Oba byli v útvaru činní již od sedmdesátých let. V roce 1997 stál v čele útvaru hlavního architekta Pavel Novák a po něm architektka Dagmar Nová.

Zaměstnanci Útvaru hlavního architekta:

Zakládající členové: akad. Arch. Adolf Zikmund, Ing. arch Josef Urban, Ing. Jaroslav Přehnal, Jana Fancová, Jitka Dupalová, Emilie Hruboňová.

Až do roku 1997 zde působili například: Ing. arch. František Dohnal, akad. arch. Milan Podzemný, Ing. Stanislav Matějka, Ing. arch. Antonín Adamík, Ing. Břetislav Regner, Karel Sýkora, Naděžda Kolajová, akad. arch. Jiří Čančík, Ing. Milan Jaroš, arch. P. Martínek, Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Jiří Gebrian.